مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: زرتشت

بهمن یشت

اشارهدر ادبیات زرتشتى موضوعات و مسائلى چون موعود نجات بخش یعنى سوشیانت، آخرالزمان و علامات و ویژگى هاى آن، و چگونگى ظهور سوشیانت و یارانش

ادامه مطلب »