صفحه آرشیو

زمینه ها و نتایج صلح امام حسن علیه السلام

زمینه ها و نتایج صلح امام حسن علیه السلام

زمینه ها و نتایج صلح امام حسن علیه السلام بدون شک توطئه های معاویه، از مهم ترین عوامل زمینه ساز صلح به شمار می رود. از پخش دروغ و شایعه در میان سپاه عراق گرفته تا فریفتن فرماندهان، پخش اسناد خیانت اشراف و سران قبایل کوفه و نامه…