مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: زندگینامه

معرفی و شناخت

نام: موسی‌ بن جعفر.کنیه: ابو ابراهیم، ابوالحسن، ابوالحسن اوّل، ابوالحسن ماضی، ابوعلی و ابواسماعیل.القاب: کاظم، صابر، صالح، امین و عبدالصالح.نکته: آن حضرت در میان شیعیان

ادامه مطلب »