صفحه آرشیو

زندگی آیت الله مصباح

زندگینامه مفسر قرآن کریم آیت الله مصباح یزدی(ره)

از تبار قرآن وضع حمل «بی بی زمزم» نزدیک می شد. او خواب دیده بود قرآن به دنیا آورده است. شوهر وی با شگفتی خواب همسر را برای روحانی بزرگ شهر یزد، نقل کرد. او گفت: «خدا به شما فرزندی مرحمت خواهد کرد که حامی قرآن خواهد بود.» بشارت بزرگی بود.…