صفحه آرشیو

زن

زن

زن در مسیحیت

در اين مقاله دوره هاي عمده مسيحيت غربي، (2) و نحوه مناسبات مرد و زن در جامعه مسيحي (3) را، از منظر الهيات بررسي مي شود. اين . (1)، تاريخ بسيار پيچيده اي دارد که تمامي بيست قرن ، فرهنگ هاي مختلف و نهضت هاي ديني را در بر گرفته است. قصد آن…