مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: زن و سیاست

زن و سیاست در قرآن

کلیدواژه ها: قرآن، سیاست، زن، حقوق زنان نوع انسان را که اشرف موجودات عالم است به معنویت دیگر انواع و معاونت نوع خود حاجت است;

ادامه مطلب »