مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: زیارت اهل قبور

زیارت اهل قبور

از جمله وظایف اهل دنیا در قبال اموات، زیارت قبور انها است. در اخبار و احادیث برای زیارت قبور اموات مومنین، ثواب و بهره ای

ادامه مطلب »