مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: سبك ترجمه

ترجمه ناپیدایی قرآن

واژه«نامریی/ناپیدایی» (1) در این مقاله به هر عنصر واژگانی ناپیدا معنای(۲) خاص قرآن اطلاق می شود که به ظاهر، معنایی پیدا دارد که از روی

ادامه مطلب »