صفحه آرشیو

سبك ترجمه

سبك ترجمه

ترجمه ناپیدایی قرآن

واژه«نامریی/ناپیدایی» (1) در این مقاله به هر عنصر واژگانی ناپیدا معنای(۲) خاص قرآن اطلاق می شود که به ظاهر، معنایی پیدا دارد که از روی اشتباه، معنای اصلی آن لحاظ می شود اما در عین حال، معنای ناپیدای دیگری دارد که نقش معنای اصلی…

قرآن قدس و کارکرد « وندها »

نویسندگان: مریم شعبان زاده محمود براتی منبع: پژوهشنامه ادب غنایی سال اول نیمه دوم ۱۳۸۲ شماره ۱ چکیده: یکی از کتابهای کهن ارزشمند در زمینه قرآن، قرآن مترجم قدس است. پژوهش در چگونگی ترجمه این قرآن مترجم می تواند پرده از…

سبک ترجمه ی قرآن کریم

بحث این مقاله ی ما نه درباره ی نکته ما معضلی قرآنی، بلکه مربوط به ترجمه قرآن کریم است، یعنی ترجمه ی فارسی، و دقیق تر بگویم راجع به زبان و نثر ترجمه ی فارسی قرآن کریم است، که از هر نظر شایسته ی تفحص و تحقیق و تأمل است، و قرآن پژوهان معاصر و…