لوح تقدیر ستاد نمایشگاه حوزه و عرصه بین الملل به مجمع جهانی شیعه شناسی