مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: سخنان امام سجاد

در محضر خورشید چهارم

مکتبی در سخنان امام سجاد علیه السلام مدیریت زبانبخش عمده‌ای از ارتباط ما با دیگران، از راه گفت‌وگو شکل می‌گیرد. چنانچه مهارت گفت‌وگو و آسیب‌های

ادامه مطلب »