مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: سقیفه

سقیفه و پیامدهای آن

سقیفه و پیامدها امام على  پس از ماجراى سقیفه و انتخاب ابوبکر، با مشاهده و ارزیابى دقیق اوضاع داخلى و خارجى جهان اسلام، تصمیم گرفت

ادامه مطلب »