صفحه آرشیو

سلمان

تشیع سلمان و آغاز پیدایش تشیع

تشیع سلمان و آغاز پیدایش تشیع نویسنده: محمد ‌محمدی اشتهاردی یکی از مسایل مهم زندگی سلمان، تشیع اوست که حتی اهل ‌تسنن آن را قبول دارند. خواهیم گفت که یکی از علل تشیع ‌ایرانیان، نقش سلیمان در این راستا بوده است و بر این ‌اساس نتیجه می گیریم…