صفحه آرشیو

سهوالنبی

بررسی روایات سهو النبی

بررسی روایات سهو النبی روایات سهو النبی مساله «سهو النبى‏» از قدیم مورد توجه دانشمندان مسلمان بوده و آثار زیادى را به خود اختصاص داده است. منظور از اشتباه و سهو در اینجا، خطاى در تطبیق امور شرعى است، مثل این‌که پیامبر در رکعات نماز سهو…