تقویم شیعه سى ام شوال در این روز هیچ واقعه ای ثبت نشده است.   http://shiastudies.com تقویم شیعه سى ام شوال