مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: شعر شیعی

شعر شیعی

  اگر بپذیریم که شعر و ادبیات هر قوم با مکتب و آیین، آیینه افکار و باورها و گرایش های آن است. درباره «شعر شیعی»

ادامه مطلب »