صفحه آرشیو

شعر شیعی

شعر شیعی

شعر شیعی

اگر بپذيريم كه شعر و ادبيات هر قوم با مكتب و آيين، آيينه افكار و باورها و گرايش هاي آن است. درباره «شعر شيعي» نيز مي توان گفت كه نماد تفكر و اعتقادات و فرهنگ مكتبي شيعه، در آيينه ادبيات آييني شاعران ولايي شيعي متجلي…

گذری بر شعر شیعی

هر انسان آگاهي مي داند که ادبيات شيعي متفاوت است. چرا که ادبيات شيعي آنست که رنگ و بوي تشيع دارد ولي ممکن است که خالق اين ادبيات خود شيعه نباشد بلکه ممکن است شيعه يا سني و يا غير مسلمان باشد. همانگونه که تاريخ به ما نشان مي…