صفحه آرشیو

شیعه و سنی

وحدت اسلامی در اندیشه سیاسی شرف الدین

مقدمه در میان اندیشمندان شیعی، علامه سید عبدالحسین شرف الدین(1377-1290ق) چهره ای شاخص است. وی با تالیف کتاب های گوناگون، تبادلات گسترده با اندیشمندان مسلمان در کشورهای اسلامی،رویکرد اعتدالی،دوری از تعصب ورزی، فهم نقادانه،نقد منصفانه و…