شیعه پژوهان
۰۷ مهر ۱۳۹۶

شیعه پژوهان آشنایی با مؤسسه شیعه پژوهان الف) مقدّمه در استان قم بیش از بیست مرکز علمی ـ پژوهشی در حوزه کلام شیعی، شیعه‌شناسی و محورهای مطالعاتی آن، فعالیت آموزشی‌ـ پژوهشی دارند. عدم آگاهی این مراکز از طرح‌ها و پروژه‌های علمی یکدیگر احیاناً به موازی‌کاری، دوباره‌کاری و اتلاف وقت و انرژی می‌انجامد. با عنایت به […]