صفحه آرشیو

شیعیان یقیع

عظمت مقام حضرت فاطمه زهرا

عظمت مقام حضرت فاطمه زهرا درباره ى شأن حضرت زهرا  نباید به این کتاب ها و امثال آن اکتفا کرد، و در شأن آن بانوى گرانقدر هر چه بیشتر در روایات و کتابهاى علماى پیشین، جستجو مى کنیم مطالب تازه ترى مى یابیم، کوتاه سخن آنکه ناگفته ها در شأن…