صفحه آرشیو

شین تو

دین شین‏تو

مقدمه ـ مردم و مراحل تمدن ژاپننگاهی کلی به مردم ژاپن همان‏گونه که سرنوشت هر انسانی برای او معماست، سرنوشت یک ملت نیز همین گونه است. روزگاری که نیاکان ژاپنی‏ها در گذشته‏ای به یادنیامدنی در طول ساحل اقیانوس آرام در سرزمین «رو به خورشید» (1)…