صفحه آرشیو

صحیح بخاری

صحیحین و نفى تکفیر

صحیحین و نفى تکفیر ابوالفضل قاسمى* چکیده‏ به سبب رویکرد حدیثى سلفیه و با توجه به اینکه تکفیرى ها خود را سلفى و پیرو سلف صالح مى‏دانند به دو منبع روایى مورد اعتماد سلفیان یعنى صحیح بخارى و مسلم مراجعه شد و مسئله تکفیر از منظر…

صحاح سته؛ صحیح بخاری

صحاح سته؛ صحیح بخاری درآمد: از میان نوشتارهاى حدیثى سنیان، نُه کتاب از جایگاه ویژه‏اى برخوردارند: ۱ـ موطّأ مالک بن أنس() (م ۱۷۹ هـ.ق). ۲ـ مسند أحمد بن حنبل() (م ۲۴۱ هـ.ق). ۳ـ مسند دارمى سمرقندى() (م ۲۵۵ هـ.ق). ۴ـ صحیح…