صفحه آرشیو

صحیفه سجادیه

صحیفه سجادیه

درسنامه شیعه

از جمله ویژگی های اندیشه شیعی وجود دعاها و نیایشهای گوناگونی است كه همواره بنابر احوال و موقعیتهای متفاوت فردی و اجتماعی بر زبان شیعیان جاری است. این نیایشها كه در واقع بازتابگر واگویه های ژرف درونی و ملكوتی هستند، آدمی را در هنگامه…