مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: صحیفه سجادیه

درسنامه شیعه

از جمله ویژگی های اندیشه شیعی وجود دعاها و نیایشهای گوناگونی است که همواره بنابر احوال و موقعیتهای متفاوت فردی و اجتماعی بر زبان شیعیان

ادامه مطلب »