صفحه آرشیو

صفات الهی

صفت قیوم که در قرآن کریم برای خدای متعال ذکر شده، به چه معنا است؟

صفت قیوم که در قرآن کریم برای خدای متعال ذکر شده، به چه معنا است؟ پرسش صفت قیوم که در قرآن کریم برای خدای متعال ذکر شده، به چه معنا است؟ پاسخ اجمالی صفت قیوم در سه آیه قرآن کریم برای خدای متعال آمده است. این صفت در هر سه آیه بعد از…