صفحه آرشیو

صلوات

آیا صلوات ما موجب بالا رفتن مقام پیامبر اسلام(ص) است؟

آیا صلوات ما موجب بالا رفتن مقام پیامبر اسلام(ص) است؟ پرسش صلواتی که ما به پیامبر اسلام(ص) و خاندان ایشان می‌فرستیم ثوابی نصیب ما می‌شود ولی سؤالم این است که این صلوات چه فایده و مزیّتی برای پیامبر(ص) و خاندان ایشان دارد؟ جایگاه پیامبر…