صفحه آرشیو

صوفیه

صوفیه

گرایش تصوف به تشیع در ایران

گرایش تصوف به تشیع در ایران تصوف و تلاقی آن با تشیع در ایران در فاصله قرن پنجم تا قرن نهم هجری ایران در معرض یورشهای پی در پی بیگانگان قرار داشت. هجوم سلجوقیان در قرن پنجم، غزان بلخ در قرن ششم، مغولان در سده هفتم و تیمور در…

بررسی چگونگی شکل گیری تصوف در ایران با نگاهی به طریقت نقشبندیه

مقدمه:«گرایش های زاهدانه و عرفانی از زمان پیامبر (ص) در اسلام پدیدار شد و از آنگاه باز در سراسر دنیای اسلام عمومیت یافت. این گرایش ها در آغاز پیدایی بیشتر به شیوه های انفرادی و سازمان نیافته پدیدار می شد. سپس چنان شد که نام تصوف بیشتر…

عالمان شیعه و تصوف

مقدمه تصوف به ويژه از قرن دهم بدين سوى همواره مسئله علماى شيعه بوده، هر چند به نظر مى رسد در يكى دو قرن اخير تا اندازه اى از اهميّت آن كاسته شده است. با آن كه برخى از عالمان پرنفوذ شيعه در اين دوران ، هم به لحاظ نظرى و هم از…

عالمان شیعه و تصوف

مقدمه تصوف به ويژه از قرن دهم بدين سوى همواره مسئله علماى شيعه بوده، هر چند به نظر مى رسد در يكى دو قرن اخير تا اندازه اى از اهميّت آن كاسته شده است. با آن كه برخى از عالمان پرنفوذ شيعه در اين دوران ، هم به لحاظ نظرى و هم از…

امام عسکرى (ع) و تصوّف

از جمله جريان هاى فاسدى که امام عسکرى عليه السلام به شدّت از آن بيزارى جسته و مردم را از گرويدن به آن بر حذر مى داشت، گروه «صوفيه» است. اين فرقه از آغاز پيدايش توسّط «ابوالقاسم کوفى بهشميّه» توانست تحت پوشش اسلام،…

مشاهیر صوفیه

معارف اصيل اسلام و زندگي سرشار از معنويت و تجليات روحاني پيشوايان اسلامي که الهامبخش معنويتي عميق در جهان اسلام بوده است منحصر به آنچه اصلطلاحا به نام عرفان يا تصوف خوانده و شناخته مي شود نيست. بحث درباره شاخه اي از معارف اسلامي که اين نام…

جستاری در تصوف

تصوف نوعي ايدئولوژي است که از نظر تا عمل را در بر گرفته و از قرن دوم هجري در ميان مسلمانان ظاهر گشته است. عوامل پيدايش تصوف در اسلام عبارت اند از افکار و مذاهب هندي و بودايي، دنياپرستي و آشوب هاي سياسي، تماس مسلمانان با رهبانيان مسيحي،…

معرفی ردّیه های نگاشته شده بر تصوّف (۱)

از روزی كه انسان پا به عرصه گذاشته, به دنبال تبیین ارتباطات چهارگانه: 1. ارتباط با خدا; 2. ارتباط با جهان هستی; 3. ارتباط با خود; و 4. ارتباط با همنوع بوده است. تقریباً همه علوم روحی به تعبیر دیلتای درصدد تبیین ارتباطات چهارگانه فوق اند و,…