صفحه آرشیو

طهارت

طهارت

وضو از نگاه فقه القرآن شیعه (۱)

وضو از نگاه فقه القرآن شیعه (۱) مقدمه یکی از موضوعاتی که قرآن کریم بدان پرداخته است و در فقه و تفسیر اهل سنت و شیعه، برداشتی دو گانه به خود گرفته است، موضوع وضو است. این موضوع از گذشته ایام، مورد گفت و گوی فقهای فریقین و مفسران مذاهب…

وضو از نگاه فقه القرآن شیعه(۲)

وضو از نگاه فقه القرآن شیعه(۲) مسح همه سر آیه وضو پس از شستن صورت و دست ها، به مسئله مسح سر اشاره کرده، می فرماید: « و امسحوا برووسکم». شیعه با استناد به ظاهر آیه و اطلاق آن مدعی است: تعبیر به «برووسکم»، مبین…