صفحه آرشیو

عالمان شیعه

کاربست‌های محتمل عقل در قلمرو دین با نگاهی به مواضع عالمان شیعی

کاربست‌های محتمل عقل در قلمرو دین با نگاهی به مواضع عالمان شیعی چکیده این نوشتار در پی ارائه تصویری جامع از امکان‌های مختلف کاربستِ عقل در قلمرو دین و استشهاد به برخی از دیدگاه‌ها و گفته‌های عالمان امامیه است که می‌تواند بر این…