صفحه آرشیو

عالم ذر

عالم ذر چیست؟

عالم ذر «عالم ذر» یا «عالم میثاق»؛ عبارت از زمان، مرحله، صحنه، موطن و یا جهانى قبل این جهان است. که خداوند متعال تمام انسان‌هایى را که از صلب حضرت آدم(ع) می‌باشند. به صورت ذرّات ریزى خارج نموده ، و بعد از تعلّق ارواح به آن ذرات، از آنان…

عالم ذر

البتّه این مسأله مشابه و نظیر دارد که همان داستان معروف و مشهور «عالم ذر» و «پیمان الست» است که همه فرزندان بنی‌آدم تا پایان این دنیا، در عالم ذر مورد خطاب و سؤال الاهی قرار گرفتند و به قدرت الاهی در آن زمان به…