مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: عراق

ایران و شیعیان عراق

به هم پیوستگی سرنوشت دو کشور ایران و عراق، با پیوند پارهای از عوامل جغرافیایی، تاریخی، مذهبی و سیاسی توجیه پذیر مینماید. مرز مشترک ایران

ادامه مطلب »