عصمت انبیاء (حضرت آدم – آیات ۱۱۵ و ۱۲۱ طه )   {وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَی آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْما} «پیش از این، از آدم پیمان گرفته بودیم، امّا او فراموش کرد و عزم استواری برای او نیافتیم!» {… وَعَصَی آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَی} «… و آدم پروردگارش را نافرمانی کرد، و از […]