مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: عصمت اهل بیت

عصمت اهل بیت

عصمت اهل بیت

عصمت اهل بیت مهمترین ادله اشاعره و معتزله بر اعتبار نداشتن عصمت امام بدین شرح است:۱ـ ۵٫ عصمت نداشتن دلیل نمی‌خواهد، بلکه اشتراط آن احتیاج

ادامه مطلب »