صفحه آرشیو

عصمت موهوبی است یا اکتسابی؟

عصمت موهوبی است یا اکتسابی؟

عصمت موهوبی است یا اکتسابی؟ اما سؤال دوم که آیا عامل عصمت با اختیار خود معصوم به دست آمده یا اعطای آن موهبت الهی است، با پاسخ‌های مختلفی روبه‌رو شده است.() چنانچه از تعاریف بیشتر فلاسفه ـ که عصمت را به «ملکه نفسانی» تعریف…