مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: عصمت پیامبران (عصمت حضرت داوود -آیات ۲۱ ـ ۲۴ ص )