پاسخ: در جواب این سوال، متن جواب امام رضا علیه السلام که در جواب همین پرسش، که از ایشان سؤال شد را تقدیم می کنیم: اباصّلت (ابوالصلت) هروى گوید: آنگاه که مأمون علماى فرق مختلف اسلامى و نیز علماى یهود، نصارى، مجوس، صابئین و سایر اهل علم و کلام را نزد حضرت‏ رضا علیه السّلام […]