صفحه آرشیو

غسل

آیا کاشت ناخن مانع غسل و وضو است؟

آیا کاشت ناخن مانع غسل و وضو است؟ پرسش احکام کاشت ناخن برای غسل و وضو چیست؟ بنده احساس نیاز به کاشت ناخن مصنوعی می کنم چون مقید به نماز و روزه و واجبات شرعی هستم. بفرمایید چگونه می توانم این کار را انجام دهم در حالی که نماز و وضو و غسلم…