مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: فرشتگان

عصمت فرشتگان

عصمت فرشتگان یکی از گروه موجودات که دارای مقام عصمت‌اند، فرشتگان الهى هستند. البته با پذیرفتن این فرض که آنها را مختار و دارای تکلیف

ادامه مطلب »