صفحه آرشیو

فرشتگان

عصمت فرشتگان

عصمت فرشتگان یکی از گروه موجودات که دارای مقام عصمت‌اند، فرشتگان الهى هستند. البته با پذیرفتن این فرض که آنها را مختار و دارای تکلیف و مسئولیت بدانیم، زیرا در غیر این صورت سخن از عصمت آنها منطقی و بجا نخواهد بود. از دقت در آیات قرآن() و…