صفحه آرشیو

فرقه نُصيرى ـ علوى

فرقه نُصيرى ـ علوى

آیین زرتشتی و دین شین تو

اگرچه بین آیین زرتشتی، دین نخستین ایرانیان، و شین تو، دین مردم ژاپن و برخاسته از سرزمین آنان، تفاوت های زیادی وجود دارد، اما دانشجویان علم ادیان نمی توانند شباهت های آشکار موجود بین این دو آیین را نادیده بگیرند؛ شباهت هایی که تشخیص و…