صفحه آرشیو

فضیلت قرائت قرآن و آداب آن در آیینه احادیث

فضیلت قرائت قرآن و آداب آن در آیینه احادیث

قرآن همان قانون خدایی و ناموس آسمانی است که اصلاح دین و دنیای مردم را به عهده گرفته، سعادت جاودانی آنان را تضمین نموده است.آیات آن سرچشمه هدایت و راهنمایی و کلماتش معدن ارشاد و رحمت است کسی که به سعادت همیشگی علاقه مند باشد، سعادت…