صفحه آرشیو

فلسفه گريه و عزاداري شيعه براي اهل بيت (ع)

فلسفه گريه و عزاداري شيعه براي اهل بيت (ع)

ضرورت تفسیر در آیینه قرآن

ضرورت تفسیر در آیینه قرآن قرآن، مجموعه ی سوره ها و آیاتی است که از سوی خدا برای هدایت مسلمانان، چه معاصران پیغمبر و چه پس از آن، تا رستاخیز، نازل شده است. این کتاب، خاتم کتاب های آسمانی است. تصور این که قرآن را خداوند فقط برای…

بررسی امکان فهم پذیری قرآن

بررسی امکان فهم پذیری قرآن یکی از مبانی نظری تفسیر، اصل فهم پذیری یا امکان عام فهم قرآن است. بدیهی است که تفسیر هر متنی فرع بر امکان فهم آن است، لذا بحث از امکان فهم، تقدم رتبی بر دیگر مبانی نظری تفسیر دارد و اثبات آن به منزله…

نیازمندی قرآن به تفسیر

نیازمندی قرآن به تفسیر پذیرش اصل نیازمندی قرآن به تفسیر و تبیین دامنه ی آن از دیگر مبانی نظری عام امامیه در تفسیر است. اساساً بدون اعتقاد به این اصل، اقدام به تفسیر قابل توجیه نیست. سخن گفتن از تفسیر یک متنْ زمانی رواست که یا…