صفحه آرشیو

فوايد دين

فوايد دين

مختصری از فواید دین و بعثت انبیاء

مختصری از فواید دین و بعثت انبیاء یکی از راه های تبیین چگونگی انتظار بشر از دین و درک ضرورت دین داری، بررسی فایده های دین برای انسان است که در این جا به اختصار، بررسی می شود:(۱) یک. تأیید مستقلات عقلیامور بر دو قسم اند:۱٫ اموری که عقل به…