صفحه آرشیو

فوق مقام

طبق عقاید اسلامی آیا کسی می تواند به مقام ائمه(ع) یا فوق آنان برسد؟

طبق عقاید اسلامی آیا کسی می تواند به مقام ائمه(ع) یا فوق آنان برسد؟ از آن جا که منشأ عصمت «اراده و اختیار» آدمى است پژوهشى در عصمت معصومان، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، چاپ اول، ۱۳۷۷، فصل سوم، صص ۷۲ - ۴۳٫؛ هر انسان صاحب اراده…