صفحه آرشیو

قتل عمر

خلیفه دوم عمر بن الخطاب در چه تاریخی از دنیا رفت؟

پرسش خلیفه دوم عمر بن الخطاب در چه تاریخی از دنیا رفت. لطفاً با اسناد و مدارک باشد؟ پاسخ پاسخ به پرسش خلیفه دوم عمر بن الخطاب در چه تاریخی از دنیا رفت؟  علامه مجلسی در بحار الانوار در این مورد اظهار داشته است: "در کتاب استیعاب…