صفحه آرشیو

ماجرای توجه امیرالمؤمنین به شعر “علی ای همای رحمت” شهریار

ماجرای توجه امیرالمؤمنین به شعر “علی ای همای رحمت” شهریار

ماجرای توجه حضرت علی(ع) به شعر "علی ای همای رحمت" شهریار ، خوابی که آیت الله مرعشی نجفی دیدند و در آن از شعری آگاه شدند که شهریار برای هیچکس نخوانده بود. آیت الله العظمی مرعشی نجفی بارها می فرمودند شبی توسلی پیدا کردم تا یکی از اولیای…