صفحه آرشیو

مامون عباسی

مامون عباسی

مأمون عباسی و رواج اندیشه‌ی معتزلی

پس از مرگ هارون در 193 ه.ق ، پسرش محمد، ملقب به امین، بر تخت نشست. پنج سال حکومت او به جنگ با برادرش عبدالله، ملقب به مأمون گذشت. مأمون، امین را شکست داد و 20 سال (198ـ 218 ه) حکومت کرد. تاریخ، مأمون را دانشمندی معتزلی مشرب معرفی کرده…