صفحه آرشیو

ماه های حرام

ماه های حرام، قبل از اسلام

النَّسیء و الحُمس اعراب مکان‌های خاصی را مقدس و گرامی می‌داشتند و در ماه های معینی از سال از جنگ خودداری می‌کردند، و در طی این مدّت خونی بر زمین نمی‌ریختند و ستم و ظلمی بر مظلوم روا نمی‌داشتند ... و از آن جا که داد و ستد نیازمند فضایی امن…