صفحه آرشیو

متفرقه

متفرقه

مذهب شیعه چرا مذهب جعفری نامیده شد؟

هیچ تاکنون به این نکته اندیشیده ‏اید که چرا ما شیعیان راپیروان مذهب جعفری می‏خوانند؟ در میان امامان دوازدگانه شیعه‏ چرا مذهب ما به ایشان انتساب یافته است؟ با توجه به این که ‏امام جعفر صادق(علیه السلام) ششمین امام شیعه هستند…