صفحه آرشیو

مدینه

کنفرانس اسلامى براى تعیین تکلیف مکه و مدینه

کنفرانس اسلامى براى تعیین تکلیف مکه و مدینه ابن سعود که در فتح برخى از شهرهاى حجاز بیش از حد تندى نشان داده و نفرت همگان را برانگیخته بود، براى پیشبرد مقصود خود و جلب توجه مسلمانان دست به ابتکارى زد و پس از تصرف دو شهر مقدس مکه و مدینه،…