مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: معرفت شناسی

عیار حقیقت جویی

درآمدمشکل بزرگ بشر معاصر، دست یافتن به “حقیقت” در معرکی آرا و فضای ابهام و تشویش است.چگونه باید از معلوم، به مجهول رسید؟ موانع شناخت

ادامه مطلب »