صفحه آرشیو

معرفي آثار فيلون اسکندراني

معرفي آثار فيلون اسکندراني

معرفی آثار فیلون اسکندرانی

Philo, the Works of Philo complete and unabridged, translated By C. D. Yonge, Hendrickson, 3rd, 1995.قبل از بررسی اجمالی آثار فیلون باید به این سؤال پاسخ داد که اصولاً در عصر حاضر آشنایی با آثار فیلون چه ضرورتی دارد، و به عبارت دقیق تر،…