صفحه آرشیو

پاسخ به شبهات رجعت

پاسخ به شبهات رجعت

پاسخ به شبهات رجعت در کتب مربوط به رجعت چند شبهه مطرح گردیده، که ما به برخی از آن ها در این جا اشاره می کنیم: ۱- بازگشت فعل به قوّهمی گویند موجودی که استعداد کمال دارد، هنگامی که کمالات استعدادی آن جنبه ی فعلیت به خود بگیرد -…