صفحه آرشیو

پیامبر اکرم (ص) ، برطرف کردن نیازهای مردم

پیامبر اکرم (ص) ، برطرف کردن نیازهای مردم

پیامبر اکرم (ص) ، برطرف کردن نیازهای مردم مردی با شتران خود وارد مکه شد. ابوجهل شتری از او خرید اما بهای آن را نپرداخت، و در پرداخت آن طفره می‌رفت، مرد نزد بزرگان قریش رفت، پیامبر هم در آنجا کنار مسجد نشسته بود.مرد فریاد زد: ای…